Martsje Tekst

In goed ferhaal

Wat doch ik / Wat doe ik

 

Ik skriuw ferhalen, teksten, reportaazjes, lang en koart, foar ferskate media. Dat kinne tydskriften, kranten, brosjueres of websites wêze en foar alle doelgroepen. 

Myn spesjaliteit is it oersetten fan teksten en boeken fan it Ingelsk en Nederlânsk nei it Frysk en fan it Frysk en it Ingelsk nei it Nederlânsk.


Tariven binne ôfhinklik fan de opdracht en wurde yn oerlis fêststeld.


Ik schrijf verhalen, teksten, reportages, lang en kort, voor verschillende media. Dat kunnen tijdschriften zijn, maar ook kranten, brochures of websites, voor alle denkbare doelgroepen.

Mijn specialiteit is het vertalen van teksten en boeken vanuit het Engels en Nederlands naar het Fries en vanuit het Fries en Engels naar het Nederlands.


Mijn tarief is afhankelijk van de opdracht en wordt in overleg vastgesteld.